Op deze pagina's vind je de geschiedenis van Amerika in jaartallen. Op langere termijn zullen bij steeds meer jaartallen uitgebreidere verhalen komen.

De geboorte van de USA (1585 - 1815)

1585 Stichting van Engelse kolonie op Roanoke Island; gebied krijgt de naam 'Virginia'
1607 Stichting van de kolonie Jamestown
1620 22 juli - 9 november De Pilgrim Fathers steken de Atlantische Oceaan over.
21 november Ondertekening van het 'Mayflower Compact'
25 december Plymouth wordt door de Pilgrims gekozen als vestigingsplaats
1630-1640 Emigratie van de puriteinen naar New England
1631-1660 Stichting van de kolonie Connecticut
1632 Karel I verleent lord Baltimore een charter om de kolonie Maryland te stichten
1635 Roger Williams wordt verdreven uit de kolonie Massachusetts en sticht in 1636 de kolonie Rhode Island
1636 Stichting van het Harvard College bij Boston
1636-1637 Oorlog tegen de Pequot
1638-1643 Stichting van de kolonie New Hampshire
1640-1651 Stichting van de kolonie Maine
1661-1664 Verovering door de Engelsen van Nieuw-Nederland; Nieuw Amsterdam wordt New York
1662-1663 Een nieuw koninklijk charter wordt verleend aan de koloniën Connecticut en Rhode Island
1663-1665 Stichting van North en South Carolina
1664-1665 Stichting van de kolonie New Jersey
1665-1669 Annexatie van Maine door Massachusetts
1675-1676 Oorlog tegen de indianen van King Philip
1680-1682 Stichting van de kolonie Pennsylvania
1692 Heksenjacht te Salem (Massachusetts)
1726-1756 The Great Awakening
1732 Stichting van de kolonie Georgia
1754-1763 Oorlog tegen de Fransen en Indianen
1764 De Sugar Act
1765 De Stamp Act
1766 Afschaffing van de Stamp Act
Declaratory Act namens het Britse parlement
1767 De Townshend Act
1770 Afschaffing van de Townshend
De Boston Massacre
1772 De eerste Committees of Correspondence
1773 De Tea Act
De Boston Tea Party
1774 In Londen worden de zogenaamde 'Intolerable Acts' aangenomen om de stad Boston te straffen
Eerste Continentaal Congres
De Quebec Act
1775 Eerste treffen te Lexington en Concord
Tweede Continentaal Congres
George Washington aangesteld tot opperbevelhebber van het continentale leger
1776 9 jan. Publicatie van Common Sense van Thomas Paine
febr. Schermutselingen in de zuidelijke koloniën
17 mrt. De Engelsen ontruimen Boston
Eerste tekenen van geheime hulp van Frankrijk aan de Insurgents
2 juli Het congres aanvaardt een motie ten gunste van de onafhankelijkheid van de koloniën
4 juli Aanvaarding van de Onafhankelijkheidsverklaring; welke ondetrtekend wordt door de voorzitter van het Congres John Hancock
8 juli De onafhankelijkheid wordt uitgeroepen
2 aug. De verklaring wordt ondertekend door de meeste van de 55 aanwezigen op het Congres
15 sept. De Britse troepen bezetten de stad New York
26 sept. Het Congres benoemt een commissie om te onderhandelen over vriendschapsverdragen met buitenlandse mogendheden
18 nov. - 20 dec. Terugtocht van Washington en zijn soldaten door New Jersey
26 dec. Washington steekt de Delaware over en verrast de Britse troepen bij Trenton
1777 3 jan. Nieuwe overwinning van Washington bij Princeton
14 juni Aanvaarding van een nationale vlag (13 afwisselend rode en witte strepen en 13 sterren op een blauwe ondergrond)
Juli La Fayette en De Kalb stellen zich in dienst van Washington
23 juli - 26 sept. Veldtocht van de Britse generaal Howe tegen Philadelphia, dat in handen valt van Howe
4 okt. Slag bij Germantown
17 okt. Generaal Burgoyne tekent de conventie van Saratoga, waarbij 5700 Britse soldaten de wapens neerleggen
15 nov. De tekst van de 'Articles of Confederation' is gereed
1778 6 feb. Ondertekening van de twee Frans-Amerikaanse verdragen
29 juli - 29 aug. Aanval vanuit zee op Newport, onder bevel van admiraal d'Estaing
1779 21 juni Spanje in oorlog met Engeland
3 sept. - 28 okt. Nieuwe nederlaag voor admiraal d'Estaing, dit keer voor Savannah
1780 Het Franse expeditiekorps landt te Newport
1781 1 mrt. De Articles of Confederation treden in werking
10 mei - 1 aug. De Engelsen winnen terrein in het Zuiden, vooral in Virginia, en installeren zich in Yorktown
30 aug. - 19 okt. Frans-Amerikaanse veldtocht eindigt met inneming van Yorktown
1782 Val van kabinet van Lord North in Londen
12 apr. Aanvang van de vredesbesprekingen in Parijs
27 sept. Aanvang van de officiële onderhandelingen
30 nov. Ondertekening van een voorlopig vredesverdrag door Engelse en Amerikaanse onderhandelaars
1783 20 jan. Ondertekening van voorlopige vredesverdragen door Engelse en Franse, daarna door Engelse en Spaanse onderhandelaars
3 sept. Ondertekening van de vredesverdragen (tussen Engeland en de Verenigde Staten te Parijs, daarna tussen Engeland en Frankrijk te Versailles)
1785 Thomas Jefferson wordt benoemd tot gezant van de Verenigde Staten in Frankrijk, waar hij Benjamin Franklin opvolgt. John Adams wordt gezant van de Verenigde Staten in Londen
28 mrt. Conferentie van Mount Vernon
20 mei Eerste wet over de verdeling en afbakening van de territoria en de prijs van de gronden (Land Ordinance)
Noah Webster: 'American Spelling Book
'1786 11-14 sept. Conventie van Annapolis
aug. - dec. Opstand in Massachusetts onder leiding van Daniel Shays voor het behoud van een zachte munt
1787 25 mei - 17 sept. Grondwetgevende Conventie in Philadelphia
13 juli Aanvaarding door het Congres van de Northwest Ordinance
27 okt. Verschijning van de eerste 'federalistische' artikelen
7 dec. Delaware aanvaardt als eerste staat de tekst van de nieuwe Grondwet, korte tijd later gevolgd door Pennsylvania en New Jersey
1788 21 juni Negen staten hebben hun goedkeuring gegevens aan de Grondwet; de vereiste meerderheid is bereikt
25 juni Goedkeuring door Virginia
26 juli Goedkeuring door New York
1789 7 jan. Eerste presidentsverkiezingen
4 mrt. Bijeenkomst van het eerste Congres, conform de Grondwet van 1787
30 april George Washington legt de ambtseed af
9 sept. - 22 dec. Goedkeuring van de amendementen die de Bill of Rights zullen vormen (definitief aanvaardt in 1791)
1790 Eerste rapporten van Alexander Hamilton
1791 Oprichting van de Bank van de Verenigde Staten met een charter voor twintig jaar
Verschijning van de 'factions' (Jefferonians of Democratisch-Republikeinen en Hamiltonians of Federalisten)
1793 Neutraliteitsverklaring
Uitvinding van de ontkorrelmachine voor katoen (Cotton gin) door Eli Whitney
1794 Opstand als protest tegen de accijns op whiskey
Jay's Treaty met Groot-Brittannië
1795 Pickney's Treaty met Spanje
1796 Afscheidsboodschap van Washington (Farewell Address)
1798 Alien and Sedition Acts (Wetten op vreemdelingen en tegen opruiing)
Resoluties van de Kamers van Virginia en Kentucky
1803 Beslissing 'Marbury versus Madison', uitgesproken door het Hooggerechtshof
De Verenigde Staten kopen Louisiana van Frankrijk (Louisiana Purchase)
Vertrek van de expeditie van Lewis en Clark naar het Westen
1807 Embargowet
1809 Wet op de stopzetting van de handelsbetrekkingen (Non-Intercourse Act); vervangt de Embargowet
1811 De Bank van de Verenigde Staten wordt niet gehandhaafd
1812-1814 Tweede Onafhankelijkheidsoorlog (Madisons'War)

Op weg naar de Macht (1815-1945)

1816 Charter van de tweede Bank van de Verenigde Staten
1817-1818 Generaal Andrew Jackson bezet Florida
1817-1825 Aanleg van het Eriekanaal
1819 Annexatie van Florida
1820 Missouri-compromis
1824 Verhoging van de invoerrechten
1826 Begin van de agitatie tegen de vrijmetselaarij
James F. Cooper: 'The Last of the Mohicans'
1828 Nieuwe verhoging van de invoerrechten: het 'Tariff of Abonations' voor de zuidelijke staten
1830 Joseph Smith: 'Book of Mormons'
1831 Maaimachine van McCormick
Eerste nummer van 'The Liberator', de abolitionistische krant van Garrison
1832 Lichte verhoging van de invoerrechten
Nullification Crisis
John Calhoun neemt ontslag als vice-president van de Verenigde Staten
1833 President Jackson zegt toe het charter van de tweede Bank van de Verenigde Staten niet te vernieuwen
1835 Uitvinding van de revolver door Samuel Colt
1836 Stichting van de onafhankelijke republiek Texas
1837 Financiële en economische crisis
1839 Vulcanisatie van rubber (Goodyear)
1841 Vice-president John Tyler wordt president van de Veremigde Staten bij de dood van president William Harrison
1842 Engels-Amerikaans akkoord over de grens tussen Maine en Canada
1843 Uitvinding van de schrijfmachine
1844 Uitvinding van de telegraaf door Samuel Morse
1845 Texas treedt toe tot de Unie
1846 Groot-Brittanië staat het grootste deel van het grondgebied van Oregon af aan de Verenigde Staten
Begin van de oorlog tegen Mexico (die eindigt in 1848)
1849 'Gold Rush' naar Californië
1850 Nieuw compromis over de slavernij
1852 Harriët Beecher-Stowe: 'Uncle Tom's Cabin'
1854 De 'Kansa-Nebraska Act'
Oprichting van de Republikeinse Partij
1855 Walt Whitman: 'Leaves of Grass' (Grassprieten)
1857 Arrestatie van Dred Scott
1858 De Lincoln-Douglas debates
1859 John Brown valt Virginia binnen
1859-1867 Ontdekking van goud en zilver in het Westen (Nevada, Colorado, Idaho, Montana en Arizona)
1860 24 dec. South Carolina trekt zich terug uit de Unie
1861 9 feb. Jefferson Davis wordt president van de Confederatie
4 mrt. Lincoln treedt in functie
1-15 mrt. de Fort Sumter-incidenten
17 april - 20 mei Virginia, Arkansas, Tennessee en North Carolina voegen zich bij de zeven andere zuidelijke staten die al besloten hebben de unie te verlaten
1862 De Homestead Act
Wet op de aanleg van een transcontinentale spoorlijn
Afschaffing van de slavernij in het District of Columbia
1863 Emancipation Proclamation
Wet op de reorganisatie van het bankwezen (National Bank Act)
Slag bij Gettysburg
Plan van Lincoln voor reïntegratie van de 'opstandige' staten in de Unie
1864-1867 Indiaanse oorlogen (tegen de Arapaho, de Cheyenne en de Sioux)
1865 9 apr. Overgave van Lee in Appomattox
14 apr. Moord op Lincoln
18 dec. Het Congres aanvaardt het 13e amendement
1866 Uitbreiding van de bevoegdheden van het Freemen's Bureau
Uitwerking van het 14e amendement
1867-1868 Reconstructie van het Zuiden door het Congres
1868 24 feb - 26 mei Impeachment-procedure tegen president Andrew Johnson
1869 Voltooiing van de eerste transcontinentale spoorweg
1870 Goedkeuring van het 15e amendement
1873 Buitengebruikstelling van het zilver voor muntslag
1874 Uitvinding van het prikkeldraad
1875 Hervatting van de betalingen in metaalgeld
1875-1876 Oorlog tegen de Sioux van Dakota
1876 Mark Twain: 'The Adventures of Tom Sawyer'
Uitvinding van de telefoon door Graham Bell
1877 Einde van de Reconstructie
1878 Uitvinding van de gloeilamp en de fonograaf door Thomas Edison
Officiële oprichting van de 'Knights of Labor'
Herstel van de aankopen van zilvergeld door de federale regering
1882 Verbod op de immigratie van Chinezen (Chinese Exclusion Act)
1885 Gevangenneming van Geronimo en einde van de oorlog tegen de Apache
1886 4 mei Haymarket Massacre in Chicago
Oprichting van de American Federation of Labor (AFL)
1887 De Dawes Act, die het Indiaans grondbezit regelt
Interstate Commerce Act (Wet op de handel tussen de staten)
1889-1890 Laatste Indiaanse oorlog; slag bij Wounded Knee
1890 Sherman Antitrust Act
McKinley Tariff Act
1892 Oprichting van de People's Party (of Populist Party)
1893 Economische en sociale crisis
1893-1896 Agitatie van het populisme met name ten gunste van de dubbele standaard
1894 Staking in de Pullman-fabrieken
1896 Beslissing van het Hooggerechtshof dat de rassenscheiding grondwettig verklaart (Plessy versus Ferguson)
1898 20 april De oorlog in Cuba breekt uit
7 juli Annexatie van Hawaii
10 dec. Spaans-Amerikaans verdrag van Parijs
1899 Opendeurpolitiek ten aanzien van China
1900 Aanvaarding van de enkele gouden standaard
1901 Moord op president McKinley
Aanvaarding van het Platt-ammendement, dat het protectoraat van de Verenigde Staten over Cuba instelt
1903 Instelling, binnen het kabinet, van een ministerie van Handel en Arbeid
1905 Oprichting van de Industrial Workers of the World (IWW), een anarchistisch georiënteerde vakbond
1906 Wetten op de spoorwegtarieven en op de controle van de voedingsindustrieën
1907 'Gentleman's agreement' tussen de Verenigde Staten en Japan over de immigratie van Japanners naar de Verenigde Staten
1913 Rapport van de Pujo-commissie over de trusts
Invoering van het Federal Reserve System
De Armory Show, eerste grote tentoonstelling van Amerikaanse schilderkunst, gehouden in een wapenopslagplaats in New York
1914 Clayton Antitrust Act
Botsingen met Mexico
Regeling van de Panamakanaal-kwestie
Eerste leningen aan de Europese belligerenten
1915 Griffith legt de laatste hand aan zijn film 'Birth of a Nation'
De 'Lusitania' wordt door de Duitsers tot zinken gebracht
1916 Wetten betreffende de leningen aan de boeren en de kinderarbeid
1917 6 apr. De Verenigde Staten in oorlog met Duitsland
14 juni Generaal Pershing in Parijs
21 okt. De eerste Amerikaanse troepen aan het westfront
1918 8 jan. De 'Veertien Punten' van Wilson
6 juni - 1 juli De Amerikaanse troepen spelen een belangrijke rol in Champagne
26 sept. Amerikaanse overwinning bij Saint-Michel
okt. Langzame opmars van het Amerikaanse expeditieleger door de Argonnen
nov. Bij de Congresverkiezingen behalen de Republikeinen een overwinning op de Democraten
1919 jan. - okt. Stakingen in diverse sectoren
Aanvaarding van het 18e amendement betreffende het verbod op alcoholbevattende vloeistoffen
1919-1920 De Red Scare
1920 Aanvaarding van het 19e amendement over het vrouwenkiesrecht
De Senaat verwerpt het Verdrag van Versailles
Arrestatie van Sacco en Vanzetti
Sinclair Lewis: 'Main Street'
1921 Eerste wet op de quota (Emergency Quita Act)
12 nov. Begin van de conferentie van Washington over de beperking van de vlootbouw (tot 6 feb. 1922)
1923 2 aug. Dood van president Harding
1924 Tweede wet op de quota (Johnson Act)
Verbod op de immigratie van Japanners
1925 Het 'Apenproces' in Tennessee
1927 Solovlucht van Lindbergh over de Atlantische Oceaan
Terechtstelling van Sacco en Vanzetti
1929 okt. Begin van de Grote Crisis
1931 Debat over de toekenning van een toelage (bonus) aan de oudgedienden
1932 Wet die de Reconstruction Finane Corporation in het leven roept, belast met het beheer van de leningen aan particuliere bedrijven
Incidenten in Washington; de federale troepen maken een einde aan de demonstratie van de oudgedienden (Bonus March)
1933 4 mrt. Ambtsaanvaarding door president Franklin D. Roosevelt
9 mrt. Noodwet aangaande hulpverlening aan het bankwezen (Emergency Banking Act)
12 mei Wet die een organisatie in het leven roept ter bestrijding van de werkloosheid (Federal Emergency Relief Administration, FERA)
18 mei Wet ter oprichting van de Tennessee Valley Authority (TVA)
16 juni De National Industrial Recovery Act (NIRA), die de National Recovery Administration (NRA) in het leven roept, belast met het herstel van de economie
22 okt. Devaluatie van de dollar
8 nov. Oprichting van de Civil Works Administration (CWA)
1934 Wet op de nieuwe waarde van de dollar (1 ounce goud = 35 dollar)
Wet op de katoenproductie
Wet op de faillissementen van de landbouwbedrijven
Wet op de beursoperaties
Wet op de huizenbouw
Wet op de hulpverlening aan de werklozen
Wet op de leningen aan vreemde landen die hun oorlogsschulden niet hebben afgelost
1935 Wagner Act of National Labor Relations Act: regeling van de betrekkingen tussen werkgevers en werknemers
Invoering van de Works Progress Administration
Nieuwe wet op de organisatie van het bankwezen
Schepping van sociale voorzieningen
Wet op de inkomstenbelasting
Eerste neutraliteitswet
Het Hooggerechtshof annuleert de National Industrial Recovery Act (NIRA)
1937 Debat over het Hooggerechtshof
Nieuwe wet op de huizenbouw
Neutraliteitswet (Neutrality Act)
1938 Tweede landbouwwet
Versterking van de vloot
Instelling van de Committee on Un-American Activities door het Huis van Afgevaardigden
Wet op de lonen en werktijden: het minimumloon wordt vastgesteld op 40 dollarcent per uur, de werkweek op 40 uur; verbod op arbeid door kinderen onder de 16 jaar
1939 4 nov. De Neutrality Act wordt geammendeerd met de 'cash and carry'-clausule
John Steinbeck: 'The Grapes of Wrath' (de druiven der gramschap)
Eerste vertoning van de film 'Gone with the Wind'
1940 3 sept. Engels-Amerikaans akkoord over de ruil van torpedobootjagers tegen militaire bases
16 sept. Invoering van een selectieve dienstplicht (Selective Service Act)
1941 11 mrt. Leen- en Pachtwet (Land-Lease Act)
april -mei Amerikaanse konvooien in de Atlantische Oceaan
26 juli De Verenigde Staten bevriezen de Japanse banktegoeden
14 aug. Aanvaarding van het Atlantische Charter
17 nov. Intrekking van de neutraliteitswetten
7 dec. Japanse aanval op Pearl Harbor
8 dec. Oorlogsverklaring van de Verenigde Staten aan Japan
11 dec. Oorlogsverklaring van Duitsland en Italië aan de Verenigde Staten
1942 2 jan. - 6 mei De Amerikaanse troepen en hun bondgenoten ontruimen de Filippijnen
18 april Eerste aanval van de Amerikaanse luchtstrijdkrachten op Tokyo (door majoor Doolittle)
7 - 8 mei Slag in de Koraalzee
3 - 6 juni Zeeslag bij Midway
7 aug. Begin van het Amerikaanse tegenoffensief bij de Solomon Eilanden (zeeslag bij Guadalcanal); het zal duren tot 9 feb. 1943
7 - 8 nov. Landing van de Engelsen en Amerikanen in Algerije en Marokko
2 dec. Eerste kernreactie in het laboratorium van Chicago
1943 14 - 24 jan. Conferentie van Casablanca
7 mei Einde van de veldtocht in Noord-Afrika; inneming van Tunis
10 juli Landing van de Geallieerden op Sicilië
11 - 24 aug. Conferentie van Quebec tussen Churchill en Roosevelt
9 sept. Landing van de Geallieerden in Zuid-Italië
5 nov. De Senaat aanvaardt een resolutie ten gunste van een internationale organisatie die na de oorlog zou moeten worden opgericht
28 nov. - 1 dec. Conferentie van Teheran (Churchill, Roosevelt en Stalin)
nov. De Amerikaanse troepen lanceren een tegenoffensief in de Central Pacific
1944 jan. Verovering van de Marshall Eilanden door de Amerikanen
juni Ook de Marianen worden bezet
6 juni Landing in Normandië
1 - 22 juli Monetaire conferentie van Bretton Woods
21 aug. - 7 sept. Dumbarton Oaks-conferentie
okt. Slag in de Filippijnenzee
24 nov. Begin van de zware bombardementen op Tokyo
1945 4 - 11 feb. Conferentie ban Jalta (Churchill, Roosevelt en Stalin)
feb. Herovering van Manila
feb. - mrt. Slag bij Iwo Jima
april - juni Slag bij Okinawa
12 april Dood van Roosevelt
23 april - 26 juni Oprichtingsvergadering van de Verenigde Naties in San Francisco
25 april De Amerikanen en de Russen ontmoeten elkaar aan de Elbe

De Volwassenheid (1945-1964)

1945 16 juli Eerste atoomproef in Alamogordo (New Mexico)
17 juli - 2 aug. Conferentie van Potsdam (Stalin, Truman en Churchill, die door Attlee wordt vervangen)
6 aug. Atoombom op Hiroshima
9 aug. Atoombom op Nagasaki
21 aug. Einde van de steunverlening ingevolge de Leen- en Pachtwet
2 sept. Capitulatie van Japan
dec. Generaal Marshall vertrekt met een speciale missie baar China
1946 juni - nov. Debat over de beëindiging van de prijzencontrole
4 nov. - 12 dec. Voorbereiding van de vredesbesprekingen met de bondgenoten van Nazi-Duitsland
1947 12 mrt. Afkondiging van de Truman-doctrine
22 mrt. Controle op de loyaliteit van federale ambtenaren
5 juni De minister van Buitenlandse Zaken George Marshall ontvouwt, in een rede aan de universiteit van Harvard, het plan dat zijn naam draagt
23 juni De Taft-Hartley Act
26 juli Oprichting van de National Security Council (NSC)
nov. - dec. Mislukking van de conferentie in London oer het Duitse vraagstuk
1948 juni Herziening van de wet op de militaire dienst (Servicemen's Readjustemt Act, of GI Bill of Rights)
24 juni Begin van de blokkade van Berlijn
1949 20 jan. President Truman ontvouwt zijn plan tot hulp aan de onderontwikkelde landen (Punt-Vierprogramma)
4 april Ondertekening van het Noordatlantische Verdrag
mei Einde van de blokkade van Berlijn
sept. De Sovjet-Unie brengt haar eerste atoombom tot ontploffing
14 okt. Schuldigverklaring van de communistische leiders ingevolge de Smith Act
8 dec. Chiang Kaishek vlucht naar Formosa
1950 jan. Dean Acheson, de minister van Buitenlandse Zaken, omschrijft de Defense Perimeter. Korea valt er niet onder
21 jan. Alger Hiss wordt veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf 9 feb. Senator Josepg McCarthy spreekt zijn rede uit in Wheeling (West-Virginia)
25 juni De Noordkoreaanse troepen overschrijden de 38e breedtegraad
23 sept. De McCarran Bill
26 nov. Interventie van de troepen van de Volksrepubliek China in de Koreaanse oorlog
William Faulkner krijgt de Nobelprijs voor de letterkunde
1951 2 april Generaal Eisenhower, opperbevelhebber van de NATO-strijdkrachten, installeert zich in Parijs
11 april Ontslag van generaal MacArthur
18 juli Begin van de onderhandelingen in Korea
8 sept. Ondertekening van het vredesverdrag met Japan
1952 8 april President Truman stelt de staalfabrieken onder federaal toezicht
2 aug. Einde van de militaire bezetting van de Bondsrepubliek Duitsland; de geallieerde troepen blijven op het Westduitse grondgebied als NATO-strijdkrachten
1 nov. De Verenigde Staten testen de eerste kernfusiebom (zgn. H-bom) te Eniwetok
dec. Generaal Eisenhower, die pas herkozen is als president van de Verenigde Staten, begeeft zich naar Korea
1953 27 juli Wapenstilstand overeengekomen in Panmunjom in Korea
20 aug. De Sovjet-Unie test haar eerste waterstofbom
1954 1 mrt. Proefexplosie met waterstofbom op Bikini
april - juni Getuigenverhoren in de Senaat naar aanleiding van de beschuldigingen van McCarthy tegen het leger
mei - juni Interventie in Guatemala door de troepen gesteund door de CIA
17 mei Uitspraak van het Hooggerechtshof inzake de desegregatie op de scholen (Brown vs. Board of Education of Topeka)
8 sept. Oprichting van de Zuidoostaziatische Verdragsorganisatie (ZOAVO)
Ernest Hemingway krijgt de Nobelprijs voor de letterkunde
1955 15 mei Ondertekening van het vredesverdrag met Oostenrijk
18 - 23 juli Ontmoeting in Geneve tussen Eisenhower en Boelganin
5 dec. Fusie van AFL en CIO
1956 okt. - nov. President Eisenhower roept de Engels-Franse interventie betreffende het Suezkanaal een halt toe
Verschijning van de films 'Giant', 'The Ten Commandments' en 'Around de World in Eighty Days'
1957 5 jan. Afkondiging van de Eisenhower-doctrine
24 sept. Interventie van de federale troepen in Little Rock, Arkansas
4 okt. Lancering van de Spoetnik
1958 31 jan. De Verenigde Staten lanceren hun eerste kunstmaan
31 mrt. De Sovjet-Unie en daarna de Verenigde Staten schorten hun atoomproeven op
mei Crisis in Libanon en landing van de Amerikaanse mariniers op verzoek van de Libanese regering
Verschijning van de film 'Bridge on the River Kwai'
1959 juli Bezoek van vice-president Nixon aan Moskou; televisiedebat tussen Nixon en Chroestjov in de modelkeuken van de Amerikaanse expositie (kitchen debate)
13 sept. Een russisch onbemand ruimteschip bereikt de maan
sept. Bezoek van Chroestjov aan de Verenigde Staten
1960 mei Incident met het U2-spionagevliegtuig bestuurd door Gary Powers
30 juni Burgeroorlog in voormalig Belgisch Congo
20 juli Eerste lancering van raketten vanaf een Polaris onderzeeboot
sept. - okt. Televisiedebatten tussen Nixon en Kennedy
1961 april Varkensbaai-invasie gericht tegen Castro
aug. Bouw van de Berlijnse Muur
dec. Toezegging van Amerikaanse hulp aan Zuid-Vietnam
1962 John Steinbeck krijgt de Nobelprijs voor de letterkunde
april Spanningen tussen de staalarbeiders en de federale regering
okt. Federale troepen worden ingezet op de Mississippi-universiteit te Oxford
Raketten-crisis op Cuba
1963 april - mei Betogingen voor de burgerrechten in Birmingham (Alabama)
aug. Ondertekening van het Amerikaans-Russische verdrag dat bovengrondse kernproeven verbiedt
sept. Verlaging van de belastingen
1 nov. Ngo Dinh Diem in Saigon vermoord
22 nov. John F. Kennedy vermoord in Dallas
24 nov. Lee Harvey Oswald vermoord
1964 jan. Afschaffing door een amendement op de Grondwet van de belasting op de federale verkiezingen (poll tax)
juli Wet op de burgerrechten (Civil Rights Act)
aug. Wet op gelijke kansen (Economic Opportunity Act)
Aanvaarding van de Tonkin Gulf Resolution

Twijfels en Onzekerheden (1965-1985)

1965 feb. Amerikaanse bombardementen op Noord-Vietman
april Amerikaanse troepen interveniëren in de Dominicaanse Republiek
juni Deelname van Amerikaanse militairen aan gevechten in Vietnam
juli Medicare-wet
aug. Tweede wet op de burgerrechten
Oproer in Watts, een wijk van Los Angeles
1966 jan. Benoeming van Robert C. Weaver in het kabinet: eerste zwarte minister
juni Bombardement op Hanoi en Haiphong
1967 juni Benoeming tot lid van het Hooggerechtshof van Thurgood Marshall, de eerste zwarte rechter
juli Onlusten in Newark en Detroit
1968 30 jan. - eind feb. Tet-offensief
31 mrt. Rede van president Johnson over de stopzetting van de Amerikaanse bombardementen ten noorden van de 20e breedtegraad.
Johnson deelt mee, dat hij zich niet kandidaat zal stellen voor de presidentsverkiezingen
4 april Martin Luther King vermoord
10 april Nieuwe wet op de burgerrechten
mei Begin van de besprekingen in Parijs over Vietnam
5 juni Robert F. Kennedy vermoord
1 nov. Stopzetting van alle Amerikaanse bombardementen op Vietnam
1969 mrt. - april Amerikaanse bombardementen op Cambodja
juni Warren Burger volgt Earl Warren op als 'Chief Justice'
juli Nixon-doctrine over de 'Vietnamisering' van de oorlog
Landing van de Apollo 11 op de maan
okt. Betogingen in de Verenigde Staten tegen de oorlog in Vietnam
1970 april Invasie van Amerikaanse en Zuidvietnamese troepen in Cambodja
mei Betogingen op de campussen van de Amerikaanse universiteiten
Incidenten in Kent State (Ohio)
1971 aug. Aankondiging van een nieuwe economische politiek
Diplomatieke contacten met de Volksrepubliek China
okt. De Volksrepubliek China wordt toegelaten tot de VN met de steun van de Verenigde Staten
dec. Eerste devaluatie van de dollar
1972 voorjaar In de haven van Haiphong worden mijnen gelegd; Hanoi wordt gebombardeerd
feb. Reis van Nixon naar Peking
mei Ondertekening van de Salt I-akkoorden
17 juni Inbraak in het Watergate-gebouw door de 'loodgieters'
dec. Hervatting van de bombardementen op Noord-Vietnam
1973 27 jan. Parijse akkoorden over de stopzetting van de gevechten in Vietnam
17 mei - aug. Hoorzittingen van de speciale Senaatscommissie over de Watergate-affaire
aug. Stopzetting van de bombardementen op Cambodja
10 okt. Vice-president Spiro Agnew treedt af
6 dec. Gerald Ford wordt vice-president van de Verenigde Staten
1974 6 feb. Het Huis van Afgevaardigden behandelt de 'impeachment'-procedure die is aangespannen tegen president Nixon
24 juli Het Hooggerechtshof vraagt Nixon alle magneetbanden die hij nog bezit, over te dragen aan de speciale aanklager
9 aug. President Nixon treedt af
1975 16 april De Rode Khmer bezetten Phnom Penh
28 april Saigon valt in handen van de Noordvietnamezen
aug. Akkoorden van Helsinki
1976 Saul Bellow krijgt de Nobelprijs voor de letterkunden
1977 jan. President Carter 'vergeeft' de dienstweigeraars van de oorlog in Vietnam
april Rede van Carter aan de Notre-Dame-universiteit
1978 april Goedkeuring door de Senaat van de Panamakanaalverdragen
juni Aanvaarding door Californië van 'Proposition 13'
Het Hooggerechtshof doet uitspraak in de zaak Bakke
sept. Akkoorden van Camp David
nov. Wet op de vermindering van het energiegebruik
1979 jan. Normalisering van de diplomatieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Volksrepubliek China
juni - juli Ondertekening van de Salt II-akkoorden
okt. Oprichting van een ministerie van Energie
nov. Bezetting van de Amerikaanse ambassade in Teheran en gijzeling van Amerikanen door Iraanse 'studenten'
dec. Russische inval in Afghanistan
1980 jan. Amerikaans embargo op de graanleveranties aan de Sovjet-Unie
april Verbreking van de diplomatieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Iran
mei Golf van Cubaanse vluchtelingen in de Verenigde Staten
Rassenollusten in Miami
juli Amerikaanse boycot van de Olympische Spelen in Moskou
1981 20 jan. Ambtsaanvaarding door Ronald Reagan
Vrijlating van de Amerikaanse gegijzelden in Teheran
feb. President Reagan kondigt zijn economische plan aan
30 mrt. Aanslag op president Reagan
april Opheffing van het embargo op de graanleveranties aan de Sovjet-Unie
mei Uitzetting van Libische diplomaten
juni Wapenverkoop aan de Volksrepubliek China
aug. Twee Libische jachtvliegtuigen neergehaald door de Amerikaanse marineluchtvaartdienst
Staking van de luchtverkeersleiders
De Voyager 2 nadert Saturnus
1982 juni Vredesdemonstratie in New York
Het Hooggerechtshof geeft de kinderen van illegale immigranten recht op gratis onderwijs
Alexander Haig, minister van Buitenlandse Zaken, treedt af
Het 'Equal Rights Amendment' wordt niet aangenomen
juli Hulp aan El Salvador
sept. Landing van een Amerikaanse troepenmacht in Libanon
dec. Reagan in Latijns-Amerika
1983 jan. Wapenverkoop aan Guatemala
Meer hulp aan El Salvador
april Benoeming van de eerste zwarte burgemeester van Chicago
Explosie in de Amerikaanse ambassade in Beiroet
mei Aandacht voor Aids krijgt prioriteit
Uivoer van hoogwaardig technologisch materiaal naar de Volksrepubliek China
juni Schadeloosstelling van de Japans-Amerikanen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden opgesloten in kampen
juli Chinees-Amerikaans verdrag over de export van textielgoederen naar de Verenigde Staten
sept. Een Boeing 747 van de Korean Air Lines wordt neergeschoten door een Russische straaljager
23 okt. In Beiroet veroorzaakt een aanslag, uitgevoerd met bomauto's, 239 doden onder de Amerikaanse mariniers en 58 doden in het Franse expeditiekorps
25 okt. Amerikaanse invasie op het Caribische eilandje Grenada
1984 jan. Opheffing van de sancties tegen Polen
Bezoek van de Chinese premier Zhao Ziyang aan de Verenigde Staten
feb. De Amerikaanse troepen verlaten Libanon
april Het Congres veroordeelt het leggen van mijnen in de havens van Nicaragua door de CIA
Bezoek van president Reagan aan China
mei Plechtige teraardebestelling van de onbekende soldaat gesneuveld in Vietnam
aug. Toezegging van meer hulp aan El Salvador
sept. Explosie bij de Amerikaanse ambassade in Beiroet
okt. Implantatie van een apenhart in het lichaam van een baby
1985 2 jan. Onderhoud tussen Reagan en Nakasone om het handelsverkeer tussen de Verenigde Staten en Japan weer in evenwicht te brengen
7 jan. Hervatting van de Amerikaanse hulp aan de contra's van Nicaragua
6 mrt. Verscheidene banken in Ohio failliet
17 mrt. Daling van de rentevoeten
23 juli Bezoek van de president van de Volksrepubliek China aan Washington
10 okt. Arrestatie door de Amerikaanse luchtmacht van vier Palestijnse terroristen die hadden deelgenomen aan de gijzeling op de 'Achille Lauro'
19 - 21 nov. Topontmoeting in Geneve tussen Reagan en Gorbatsjov
22 nov. De Verenigde Staten besluiten de UNITA (Nationale unie voor volledige onafhankelijkheid van Angola) financiële hulp te verlenen
11 - 12 dec. Aanvaarding en uitvaardiging van het Gramm-Rudman-amendement, dat de regering dwingend voorschrijft het federale begrotingstekort binnen vijf jaar tot nul terug te brengen

De tegenwoordige tijd (1985 - nu)

Vervolg zie wikipedia (engels).

1990 Irak valt Kuweit binnen en start zo de Golf oorlog
1995 Oklahoma City bombings: 168 doden en 800 gewonden
2001 11 sept. Aanslagen met vliegtuigen op Twin Towers en Pentagon
   
   

Reacties mogelijk gemaakt door CComment

Foto's

Agenda

Geen evenementen